Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami!
52 511 99 22   info@inter-comp.pl

Polityka prywatności

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
2. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Sklepu oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Marek Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inter-Comp.Pl Marek Kowalski ul. Dworcowa 36a/9 86-010 Koronowo, który został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 967-038-64-14.
5. Niniejsza Polityka prywatności może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, wówczas prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.

§ 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - zwane dalej „RODO”.
2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:
-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu;
-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

§ 3. CEL, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:
-do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Sklep;
-do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Kupującemu;
-zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawca w ramach rozwiązywania przekazanych problemów i optymalizacji oferowanych usług;
-umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Sklepem umów;
-marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług; inny niż newsletter;
-newsletter;
-rachunkowych.
2. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
3. Niezależnie od powyższych punktów, Sklep może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, tzw. dane eksploatacyjne), tj:
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą
   elektroniczną.
4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie.
5. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.
6. Skutkiem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do oferty Sklepu.

§ 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dane osobowe Usługobiorców i Kupujących Sklepu mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
-kurierom -  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu
-dostawcom usług hostingowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
-dostawcom usług księgowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności
-leasingodawcy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
-dostawcom systemu ankiet opiniujących - w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Kupującego opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących
2. Administrator korzystając z usług podmiotów zewnętrznych dochowuje najwyższej staranności, aby podmioty te zapewniały najwyższe gwarancje stosowania środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO.

§ 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

1. Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem Sklepu.
2. Na wniosek Kupującego o usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
3. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies - poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.
4. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

§ 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
-prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia,
-prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Sklep przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii,
-prawo do sprostowania – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Sklep o zmianie swoich danych, o sprostowanie błędnych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
-prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
-prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
-prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów statystycznych lub w związku z profilowaniem). Sprzeciw taki powinien zawierać uzasadnienie,
-prawo wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
-prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

§ 8. COOKIES W SKLEPIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Informujemy, iż w serwisach należących do Sklepu używamy plików cookies. Korzystając z naszych serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Państwa urządzenia końcowego. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące plików cookies wraz z opisem możliwości ich usunięcia oraz blokowania.
2. Pliki cookies to bardzo małe pliki tekstowe tworzone przez nasz serwer WWW i umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym w celu usprawnienia korzystania z naszych serwisów WWW. Poprzez pliki cookie niemożliwe jest uruchamianie wykonywania zewnętrznych programów oraz przekazywanie wirusów.
3. Podczas korzystania z naszych serwisów WWW w plikach cookies zapisywane są Państwa preferencje użytkowania. Dzięki temu przy kolejnej wizycie jesteśmy w stanie pokazać Państwu nasz serwis WWW zoptymalizowany pod kątem Państwa preferencji. Pliki cookies używane są także w celach statystycznych.
4. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na zapisywanie plików "cookies". Aby zablokować tę opcję, należy w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej zmienić preferencje prywatności:
INTERNET EXPLORER: Narzędzia - Opcje Internetowe - Prywatność - Zaawansowane
MOZILLA FIREFOX: Narzędzia - Opcje - Prywatność
GOOGLE CHROME: Ustawienia - Pokaż ustawienia zaawansowane - Prywatność - Ustawienia treści...
5. Aby usunąć dotychczas istniejące pliki "cookie" należy:
INTERNET EXPLORER: Ustawienia - Wyczyść historię przeglądania - Pliki cookie
MOZILLA FIREFOX: Narzędzie - Wyczyść historię przeglądania - Ciasteczka
GOOGLE CHROME: Historia - Wyczyść dane przeglądarki - Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek
6. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie dotychczas istniejących plików "cookies" może wpływać na niektóre funkcjonalności zaimplementowane na naszej stronie WWW.
7. Pliki cookies według czasu, na jaki są umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
-sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe;
-stałe są to pliki pozostające na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
-identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
-zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka;
-zapamiętywania danych z Formularzy Zamówienia, danych logowania do Sklepu;
-dostosowywania zawartości strony Sklepu indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
-prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu;
-badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do zainteresowań;
9. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
10. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
11. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
12. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
13. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
14. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Polityka prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu Sklepu.
2. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@inter-comp.pl.